CBTT - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
(22.04.2019)
CBTT - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(21.04.2019)
Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế giữa BCTC năm so với BCTC quý 4.2018
(10.04.2019)
Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế giữa BCTC năm so với BCTC quý 4.2018
Giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo và phương án khắc phục
(10.04.2019)
Giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo và phương án khắc phục