Cơ hội nghề nghiệp

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Đào tạo và phát triển

Mekovet đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV.

Xem tiếp

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi

Khi tham gia vào đại gia đình Mekovet, mỗi cán bộ nhân viên sẽ được hưởng những đãi ngộ xứng đáng với đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty.

Xem tiếp