Đại hội đồng cổ đông

MKV công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(25/03/2022)

Xin mời Quý cổ đông click vào file để xem chi tiết:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên

3. Mẫu giấy xác nhận tham dự

5. Quy chế bầu cử

5.7. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT

5.8. Phiếu đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

5.9. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên

6. Quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2022

6.1. Phiếu ý kiến cổ đông 

6.2. Phiếu biểu quyết

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

8. Tờ trình phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát

9. Báo cáo của HĐQT

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát

11. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

12. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

12.1. Sơ yếu lý lịch ông Đào Mạnh Lương

12.2. Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Anh Tuấn

12.3. Sơ yếu lý lịch ông Lê Thành Nam

12.4. Sơ yếu lý lịch ông Đào Mạnh Hòa

12.5. Sơ yếu lý lịch ông Thân Văn Dũng

12.6. Sơ yếu lý lịch bà Trần Thị Kiều Chinh

12.7. Sơ yếu lý lịch bà Vũ Thị Hồng Nhung

13. Tờ trình kế hoạch điều chỉnh điều lệ

13.1. Các nội dung sửa đổi điều lệ

13.2. Dự thảo điều lệ năm 2022

14. Tờ trình các quy chế

14.1. Dự thảo quy chế họp trực tuyến

14.2. Quy chế quản trị nội bộ

14.3. Quy chế hoạt động của HĐQT 

14.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quay lại trang quan hệ cổ đông