Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

(31/08/2022)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy Dương 

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: vợ Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 800.000 CP( tỷ lệ 16%).

Nguyen Thi Thuy Duong.pdf


Quay lại trang quan hệ cổ đông