Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

(13/05/2020)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Mạnh Lương

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 980.000 CP( tỷ lệ 19,6%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Mạnh Hòa

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.134 CP(tỷ lệ 0,12%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 0 CP(tỷ lệ 0%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.572 CP( tỷ lệ 0,57%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 0 CP( tỷ lệ 0%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NguyễnThị Lan Hương

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Vợ Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.593 CP( tỷ lệ 0,81%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 0 CP( tỷ lệ 0%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Mạnh Hiếu

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Chồng Trưởng ban kiểm soát

- Mã chứng khoán: MKV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 197.664 CP( tỷ lệ 3,96%)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 0 CP( tỷ lệ 0%)

Dao Manh Hieu.pdf

Dao Manh Hoa.pdf

Dao Manh Luong.pdf

Nguyen Anh Tuan.pdf

Nguyen Thi Lan Huong.pdf

Quay lại trang quan hệ cổ đông